Om Nordhels

De nordiska länderna har sedan 1975, genom sina respektive myndigheter, utväxlat information om ländernas beredskapsarbete. Sedan början på 1980-talet har detta skett främst vid årligen återkommande konferenser (Nordisk hälsoberedskapskonferens).

De nordiska länderna har sedan 1975, genom sina respektive myndigheter, utväxlat information om ländernas beredskapsarbete. Sedan början på 1980-talet har detta skett främst vid årligen återkommande konferenser (Nordisk hälsoberedskapskonferens).  På mötet i Finland 2000 diskuterades ett mer konkret och förpliktande samarbete. Med detta som utgångspunkt föreslog den Nordiska hälsoberedskapskonferensen 2001 att sätta upp en arbetsgrupp med mandat att utarbeta mer konkreta förslag till nordiskt samarbete (Svalbardgruppen).  Ordförandeskapet i Svalbardgruppen innehas av det land som skall arrangera nästföljande nordiska hälsoberedskapskonferens. Ett nordiskt hälsoberedskapsavtal undertecknades i juni 2002 mellan de fem länderna.

Effekterna av detta samarbete har lett till att det finns en struktur för samarbete mellan de nordiska länderna i syfte att förbereda och utveckla hälso- och sjukvårdsberedskapen för att bättre kunna hantera kriser och katastrofer, förberedelser av beredskapsåtgärder, assistans vid tillfällen då någon av avtalsstaterna drabbas av kris eller katastrof.

Inom följande samarbetsområden pågår gemensamma aktiviteter:

  • principer och procedurer för samarbete 

  • beredskap mot atom/nukleära händelser (A, R/N-beredskap) 

  • beredskap mot biologiska händelser (B-beredskap) 

  • beredskap mot kemiska händelser (C-beredskap)

  • kriser i utlandet

Ett resultat av detta samarbete under området "principer och procedurer" är denna gemensamma "Nordiska hälsoberedskapshandbok".

Nationella myndigheter

Sammanhållande myndigheter för det Nordiska hälsoberedskapsavtalet från 2002 är:

Danmark: SundhetsstyrelsenFocal point: Beredskabsgruppen i Enhed for Sygehus og Beredskab, e-post: sstberedskab@sst.dk

Finland: Social- och hälsovårdsministeriet Focal point: Merja Rapeli, e-post merja.rapeli@stm.fi

Färöarna: LandslækninFocal point: Høgni Debes Joensen, e-post: hdj@sst.dk

Grönland: Departementet for Sundhed, Udviklings-og planlægningsafdelning

Focal point: Birgit Niclasen, e-post: bivn@nanoq.gl

Island: Helsedepartementet Focal point: Thorolfur Gudnason, e-post thorolfur@landlaeknir.is

Norge: Helsedirektoratet Focal point: Tove Heidi Silseth, e-post THS@helsedir.no

ochVibeke Thrane, e-post: vibeke.thrane@helsedir.no

Sverige: Socialstyrelsen Focal point: Per-Åke Nilsson, e-post per-ake.nilsson@socialstyrelsen.se

Åland: Ålands landskapsregering Focal point: Ulla-Liisa Latvala, e-post: mailto:ulla-liisa.latvala@regeringen.ax

Logga in

För att få tillgång till den inloggningsskyddade delen av webbplatsen behöver du användarnamn och lösenord.

Kontakt Åsa-Britt Edoff, Socialstyrelsen, +46 (0)75 247 31 81.

Nordred

Nordred är ett nordiskt samarbete inom räddningstjänsten. Nordreds syfte är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan medlemsländerna.

www.nordred.org